Handelsbetingelser

​​​​​​​Her kan du se vores generelle handelsbetingelser samt særlige aftalegrundlag for produkterne BasisLøn, Azets Faktura og Workcyclus Nem APV.

 

På webshop.azets.dk tilbyder vi en række ydelser inden for regnskab, løn og HR til både danske og udenlandske virksomheder i alle størrelser og brancher. Nærværende handelsbetingelser og aftalegrundlag gør sig gældende for enhver online bestilling på webshop.azets.dk. 

Finder du ikke dit svar her, så er du altid velkommen til at kontakte os på marketing-dk@azets.com eller tlf: 44 51 81 80.

 


Indholdsfortegnelse

Generelle handelsbetingelser

Aftalevilkår for BasisLøn

Aftalevilkår for Workcyclus Nem APV

Aftalevilkår for Azets Faktura

 

 


Generelle handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Azets Insight A/S
Lyskær 3 CD, 2730 Herlev

CVR-nr: 25 07 48 23
marketing-dk@azets.com
Tlf. 44 51 81 80

 

Indledning

Ydelser bestilt på webshop.azets.dk leveres af:

Azets Insight A/S

Lyskær 3 CD

2730 Herlev

CVR-nr: 25 07 48 23

Bestilling og fragt af ydelser

Bestilling af ydelser foregår via webshop.azets.dk ved at gennemføre en ordre. Når ordren er gennemført, modtager du en bekræftelsesmail fra Azets Insight A/S. Ved filsalg vil du modtage et link til download af købte fil i bekræftelsesmailen. Ved kursustilmelding vil du modtage en efterfølgende mail med kursusdetaljer.

Ved køb af alle ydelser undtagen kurser og filer vil du blive kontaktet af en konsulent, som vil være din kontaktperson. Denne konsulent vil sørge for, at du kommer godt i gang med din købte ydelse. 

Betaling

Når du handler hos Azets Insight A/S, behandles kortoplysninger af Nets og ScanNet, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for VISA, VISA/Dankort, MasterCard/Maestro, JCB Discover og Diners Club.

Alle kortoplysninger håndteres i overensstemmelse med kortorganisationens regler. Det kort, som blev anvendt ved købet, vil først blive debiteret, når en købs-/samarbejdsaftale er underskrevet med en konsulent. Det vil sige, at du ikke vil blive fratrukket beløbet, før vi er klar til at yde den købte service. 

Priser

Alle priser på webshop.azets.dk er i danske kroner og eksklusiv moms. Bemærk, at nogle priser kan variere alt efter den type ydelse, du vælger og tilvalg af tillægsydelser.

Fortrydelsesret

Der gælder ingen fortrydelsesret ved køb af ydelser via webshop.azets.dk, da du i forbindelse med dit køb af ydelser anses for erhvervsdrivende. Ved din accept af nærværende handelsbetingelser giver du dit udtrykkeligt samtykke til frasigelse af fortrydelsesretten. Du kan således ikke fortryde et køb efter din bestilling. 

Købsaftale

Købsaftalen indgås med en konsulent efter du har bestilt din ordre på webshop.azets.dk

Persondatapolitik

Vi har brug for en række oplysninger, når du køber en ydelse hos os. Det gælder følgende oplysninger:

Navn, CVR-nr, virksomhedsnavn, adresse, telefonnummer og mailadresse

Behandling af disse oplysninger er omfattet af Persondataloven.

Dataansvarlig og databehandler

I forbindelse med Azets' behandling af personoplysninger til brug for dit køb, anses du som kunde for dataansvarlig, mens Azets Insight A/S er databehandler. Der er i den forbindelse aftalt følgende: Azets Insight A/S handler alene efter din instruks. Azets A/S skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Azets Insight A/S skal på din anmodning give dig tilstrækkelige oplysninger til, at du som dataansvarlig kan bekræfte, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Azets Insight A/S, skal du rette henvendelse til marketing-dk@azets.com eller tlf: +45 44 51 81 80. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Sikkerhed

Personoplysninger, som er afgivet til Azets Insight A/S, opbevares på computere og netværk med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og Azets' sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at personoplysninger håndteres forsvarligt.

Azets' kan desværre ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug. Personoplysninger, som er indsamlet i forbindelse med køb af en ydelse, som er omfattet af Hvidvaskloven, vil dog blive gemt i mindst 5 år efter samarbejdet mellem kunde og Azets Insight A/S er ophørt.

Klage til Datatilsynet

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.
Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, telefon 3319 3200.

Hvidvaskforpligtelser

Azets er, som ekstern bogføringsvirksomhed omfattet af hvidvaskloven, forpligtet til at følge Hvidvaskloven og indhente oplysninger om vores kunders reelle ejere samt have forretningsgange som understøtter Hvidvaskloven og Kend din kunde (KDK) procedurer.

På følgende link https://vismaaddo.net/Azets/#/ bedes du registrere den eller de reelle ejere af virksomheden og udfylde med informationer samt legitimere ejer(e) ved enten at vedhæfte en kopi af pas eller kørekort. Såfremt du ikke er i besiddelse af legitimation for den reelle ejer, kan du via blanketten give information om, at ejer selv skal legitimere sig. I vil efterfølgende modtage en kvittering for at have underskrevet dokumenterne.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mailadressen: hvidvask-dk@azets.com, eller du kan kontakte din daglige kontaktperson i Azets.


 

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 21.05.2019


Aftalevilkår for BasisLøn

Aftalens omfang

Arbejdet omfatter følgende opgaver:
•    Oprettelse og fratrædelse ved ansættelser/afskedigelser
•    Indlæsning af variabelt input i henhold til aftalte formater
•    Indhentning af nye eSkattekort fra SKAT
•    Udsendelse af lønseddel til e-boks/e-mail til medarbejderen
•    Beregning af A-skat, AM-bidrag og ATP-bidrag samt indberetning til SKAT
•    Afregning af A-skat og AM-bidrag til SKAT
•    Udbetaling af løn til medarbejderens lønkonto
•    Beregning af feriepenge for timelønnede samt indberetning til SKAT
•    Beregning af feriepenge ved fratrædelse af funktionæransatte samt indbe- retning til SKAT
•    Beregning og afregning af pension for medarbejdere med pensionsordning
•    Indberetning af lønoplysninger til eIndkomst
•    Indberetning af statistisk til DA og Danmarks Statistik
•    Indberetning af 0-angivelse de måneder der ikke udbetales løn
•    Fremsendelse af bogføringsfil/bilag

Øvrige ydelser inden for HR samt lønområdet kan herudover aftales efter behov.

Azets udarbejder lønnen i en tredjepart lønapplikation og gennemfører alle lønudbeta- linger samt andre lønrelaterede betalinger via Nets.

Azets’ arbejde udføres ud fra det foreliggende bilags- og oplysningsgrundlag.

Begrænsninger i aftalen

Aftalen kan ikke indgås af virksomheder med medarbejdere ansat på overenskomst. Azets har ikke mulighed for at tage hensyn til, højde for, eller på nogen måde tolke på nogle overenskomstgældende vilkår i forbindelse med lønhåndteringen.

Kontakt Azets for andre muligheder såfremt virksomheden har ansatte på overenskomst.

Support

Support er ikke inkluderet i aftalen. Support defineres som eksempelvis lovgivningsmæs- sige og tekniske spørgsmål. Azets tilbyder forskellige former for løn og HR support, for eksempel på e-mail og telefon, disse kan tilkøbes særskilt.

Tredjepartsintegration

Azets og leverandøren af lønapplikationen er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og som integreres med applikationen og kan således ikke holdes an- svarlig for rigtigheden, kvaliteten, pålideligheden og resultaterne, som opnås gennem tredjepartsløsninger. Ej heller for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet.

Azets kan ikke gøres ansvarlig for forkerte eller forsinkede betalinger, herunder eventu- elle konsekvenser af forsinket betaling, på grund af driftsforstyrrelser hos Nets eller tred- jepart lønapplikation.

Faktureringsbetingelser

Aftalen er gældende fra bestillingstidspunktet. Fakturering sker løbende hver måned. Betalingsbetingelserne er netto 14 dage via LeverandørService (Nets).

Arbejde uden for aftalens omfang faktureres særskilt til gældende priser angivet på www.azets.dk/loenloesninger/basisloen. Timer faktureres pr. påbegyndt kvarter.

Prisregulering

Azets forbeholder sig retten til årlig prisregulering i henhold til udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks + 1,5%. Den årlige prisregulering sker uden forudgående varsel pr. 1 maj. Eventuelle prisreguleringer ud over dette skal kommunikeres med mindst 60 dages varsel.

Aftalens ophør

Gensidigt opsigelsesvarsel for aftalen er 3 måneder, til udgangen af en fakturerings- periode.

Forud faktureret honorar reguleres eller tilbagebetales ikke ved opsigelse. Opsigelse skal ske skriftligt til Azets på e-mail: basisloen@azets.com. Azets kan ophæve aftalen, hvis Kunden er bagud med betalingen, er insolvent, er under konkurs eller på anden måde ikke kan overholde sine betalingsforpligtelser.

Hvis betalingen ikke har fundet sted senest 30 dage efter fakturaens forfaldsdato, kan Azets ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning.

Kunden kan tilgå lønsedler og andre oplysninger via applikationen op til 6 måneder efter endt samarbejde. Herefter slettes alle lønoplysninger permanent. Lønsedler og oplysnin- ger kan dog opbevares i længere tid, så længe og i det omfang det er nødvendigt for at kunne efterleve en juridisk forpligtelse eller kontrakt.

Øvrige vilkår

Azets forholder sig ret til at kunne ændre vilkårene til enhver tid. Dette vil dog ske med rimeligt varsel.

Azets fraskriver sig ethvert ansvar for tab i forbindelse med Kundens brug af applikationen herunder driftstab, følgeskader eller andre lignende tab. Uanset ansvarsgrundlag kan Azets maksimalt hæfte for et beløb svarende til 6 måneders betalt honorar for løn- assistance.

Kundens forpligtelser

Kunden udpeger den person, der over for Azets på selskabets vegne er bemyndiget til at tage stilling til spørgsmål, der måtte vedrøre Azets’ arbejde. Det er samtidig kun denne person, som kan kontakte Azets angående spørgsmål vedrørende aftalen.

Oprettelse af medarbejdere, ændringer i stamdata samt løbende input til lønnen leveres af Kunden i de af Azets angivne skabeloner og i det aftalte format.

Kunden skal ved opstarten underskrive Overførselsaftale med Nets samt sende denne til banken for underskrift. Banken sender normalt aftalen direkte retur til Nets. Azets kan ikke udbetale løn på vegne af Kunden før aftalen er modtaget og godkendt hos Nets.

Input til lønnen, herunder ændringer skal være Azets i hænde senest den 20. i måneden for månedslønnede, ellers risikerer lønnen at blive udbetalt for sent. Såfremt den 20. falder på i weekend eller på helligdag vil det være førstkommende hverdag efter. Ved for sent fremsendt lønmateriale faktureres en ekstra lønkørsel. Eventuelle ændringer, der udføres efter tidsfristen faktureres særskilt og til gældende timepriser.

Azets kan kun gennemføre en lønkørsel såfremt der er tilstrækkelig likviditet på Kundens bankkonto. Azets’ medarbejder må ikke have fysisk eller elektronisk adgang til eller di- spositionsmulighed over likvide konti m.v.

Immaterielle rettigheder

Applikationen og tilknyttede oplysninger, undtagen Kundens oplysninger, er beskyttet mod ophavsret og andre immaterielle rettigheder. Kunden forpligter sig til at oplyse Azets om enhver krænkelse af disse rettigheder.

Kunden må ikke skaffe sig adgang til andre personers oplysninger ved indtastning af an- dre personers ID personoplysninger. Brugernavne og passwords må ikke videregives til tredjemand eller på anden vis tillade brug af applikationen uden der foreligger en aftale med Azets. Overtrædelse af dette anses som misligholdelse, der berettiger Azets til at ophæve aftalen.

Kunden sørger for, at applikationen ikke bliver anvendt med formål at skade applikatio- nens navn, omdømme og goodwill eller som er i strid med relevant lovgivning.

Håndtering af persondata

Som led i assistancen vedrørende lønassistance håndterer Azets persondata på vegne af Kunden. Inden for persondatalovgivningen er Kunden dataansvarlig og Azets er databe- handler, da Azets behandler persondata om Kundens medarbejdere på vegne af Kunden. Konkret handler Azets efter instruks fra Kunden som nedenfor beskrevet:

Behandling af Personoplysninger
1.    Formål med behandlingen

Databehandleren håndterer lønadministration for den Dataansvarlige. Som led i den lø- bende lønadministration vil Databehandleren få adgang til Personoplysninger vedrø- rende den Dataansvarliges ansatte.

2.    Kategorier af datasubjekter

Kundens ansatte

3.    Kategorier af Personoplysninger

Almindelige oplysninger:
Navn, adresse, cpr nummer, lønoplysninger, ansættelses- og opsigelsesdato, pensions-, bank- og skatteoplysninger, fraværsoplysninger

Følsomme personoplysninger:
Fraværsoplysninger, hvis de indeholder helbredsoplysninger

4.    Fysisk placering af behandlingen

Lønadministrationen varetages på Databehandlerens adresse

Lyskær 3 CD
2730 Herlev Danmark

Såfremt Kunden ønsker yderligere information om behandling af persondata kan spørgs- mål rettes til Azets for uddybende information. Azets har indgået underdatabehandler- aftale med Zenegy Danmark ApS vedrørende levering af applikation til håndtering af løn.

 

Ændringer i ovenstående vilkår m.v. skal være godkendt skriftligt af Azets’ ledelse. Dette eksemplar er opdateret pr. 1. maj 2018.

 

Azets Insight A/S CVR nr. 25 07 48 23

 


Aftalevilkår for Workcyclus Nem APV

Forretningsbetingelser November 2018 


1. Accept af forretningsbetingelser

1.1 De vilkår, der er beskrevet i disse forretningsbetingelser gælder for kundens anvendelse af samtlige de af Azets leverede Workcyclus-produkter og services, herunder det nedenfor beskrevne system. 


1.2 Aftalen giver kunden adgang til at benytte produkter og services i erhvervsøjemed, i overensstemmelse med gældende lovgivning og på de betingelser, der i øvrigt fremgår af disse forretningsbetingelser. 


1.3 Disse forretningsbetingelser gælder for anvendelse af 

Azets' Workcyclus-produkter og services. 


2. Pris og betaling

2.1 Alle prisoplysninger i forbindelse med Azets' produkter og services angives i danske kroner uden moms og andre eventuelle afgifter, medmindre andet fremgår af prisoplysningen. 

2.2 Alle priser justeres årligt i henhold til nettoprisindekset, 

dog minimum 3 %.

 
2.3 Abonnementsafgifter, herunder licenser, faktureres for 

ét år ad gangen (herefter benævnt ”delperiode”). 


2.4 Azets kan ændre fastsatte priser med virkning for en ny tegningsperiode, såfremt der gives skriftlig meddelelse pr. e-mail til kunden herom senest 4 måneder før udløbet af en igangværende tegningsperiode. 


2.5 Fakturerede beløb forfalder til betaling 14 dage efter fakturaens udstedelse, med mindre andet er aftalt. Ved kundens bestilling (eller snarest muligt herefter) udsteder Azets en faktura, der dækker den første delperiode. For efterfølgende delperioder, jf. pkt. 13, udsteder Azets tilsvarende en faktura for den nye delperiode én måned før den følgende delperiodes begyndelse. 


2.6 Ved forsinket betaling påløber der en månedlig til- skreven rente fra forfaldstidspunktet med den i renteloven fastsatte rente. Systemadgangen kan lukkes for kunden 15 dage efter betalingsfristens udløb ved manglende betaling. 


3. Systemet

3.1 Azets udbyder webbaseret arbejdsmiljøsoftware, hvorfra kunden kan konstruere og lancere APV- spørgeskemaundersøgelser, arbejde i dynamiske handlingsplaner samt foretage analyser på baggrund af disse. Kundens ansatte får adgang til APV- spørgeskemaer via e-mail eller spørgeskemaer udskrevet på papir. 


3.2 Systemet er udviklet til brugerafvikling gennem en internet browser, Internet Explorer, version 9.0 installeret på en Windows platform. Azets garanterer kun fuldt ud, at al administration af systemet fungerer i denne browser og på denne platform. Azets garanterer, at ansatte er i stand til at besvare spørgeskemaerne ved hjælp af Internet Explorer 9.0. Systemet understøtter dog også en række andre browserteknologier, men Azets yder ikke nogen egentlig garanti i så henseende. Det er kundens ansvar, at respondenterne har adgang til det nødvendige udstyr for anvendelse af systemet. 


4. Registrering

4.1 Kunden forpligter sig til at afgive fuldstændige og korrekte firmaoplysninger inkl. antal respondenter ved oprettelse af licenser hos Azets. Azets skal uden ugrundet ophold orienteres om ændringer i disse oplysninger. 


4.2 Kunden er ansvarlig for at sikre forsvarlig og fortrolig opbevaring af brugernavn og kodeord til kundens licenser. Bliver kunden opmærksom på, at brugernavnet eller kodeordet misbruges, eller der forekommer anden uautoriseret brug af kontoen, skal kunden straks gøre Azets opmærksom på dette. 


4.3 Har Azets begrundet mistanke om misbrug af kundens licenser, informerer Azets kunden og træffer de fornødne foranstaltninger. 


4.4 Glemmes brugernavn og/eller kodeord, kan Azets kontaktes for fremsendelse af nyt brugernavn og kodeord. 


5. Kundens forpligtelser

5.1 Kunden forpligter sig til at anvende ethvert produkt eller service leveret af Azets, herunder systemet, i overensstemmelse med de retningslinjer, som Azets til enhver tid måtte give. Kunden må f.eks. ikke forsøge at bryde ind i den underliggende database eller andre systemressourcer. Produkter og services må ligeledes ikke anvendes på en sådan måde, at det kan skade Azets eller tredjemand. 


5.2 Kunden indestår over for Azets, at kundens brug af ethvert produkt eller service leveret af Azets, herunder systemet, i enhver henseende er lovlig. Kunden forpligter sig således til at overholde lovgivningen, herunder særligt markedsføringsloven og persondataloven, i forbindelse med anvendelse af produkter og services fra Azets. Navnlig må der ikke foretages ulovlig data- behandling eller udsendelse af uopfordret kommerciel e- post (spam). kunden har det fulde ansvar over for ansatte og tredjemand for eventuelle krav, der skyldes kundens anvendelse af produkter og services. 


5.3 Azets forbeholder sig retten til at lukke kundens konto, hvis der foretages analyser af emner af generel anstødelig karakter, eller hvis der i øvrigt sker en tilsidesættelse af forretningsbetingelserne. 


5.4 Kunden forpligter sig til ikke at videregive oplysninger 

om Azets' prispolitik og -beregning. 


6. Azets' forpligtelser

6.1 Azets yder support i forbindelse med anvendelse af systemet. Support leveres på dansk og engelsk i tidsrummet mandag til fredag kl. 9.00 – 15.00, med mindre andet er aftalt. Der ydes ikke support på helligedage, nationale fridage, dagen efter Kristi Himmelfart, den 5. juni, den 24. og 31. december. Support faktureres særskilt. 


6.2 Azets opbevarer fortrolige kundeoplysninger på en forsvarlig måde, og videregiver ikke disse oplysninger uden skriftlig tilladelse fra kunden. Som fortrolige oplysninger anses oplysninger, der identificerer kunden eller dennes medarbejdere samt samtlige oplysninger om kundens undersøgelser og resultater. 


6.3 Azets stiller en sikker teknisk platform til rådighed, der er korrekt skaleret i forhold til kunders behov. Azets' servere bliver konstant overvåget og vedligeholdt af en velanskrevet hostingleverandør. Systemet er indelåst i brand- og tyverisikret rum. Der tages dagligt backup af al information på webtjenesten. 


6.4 Såfremt kunden mister egne data på grund af egne forhold, vil Azets hurtigst muligt efter kundens an- modning herom stille den kundeinformation, der findes på sikkerhedskopien til rådighed. Dette vil blive faktureret særskilt, og kan maksimalt udgøre DKK 5.000,- ekskl. moms. 


6.5 Ved systemnedbrud vil Azets hurtigst muligt påbegynde genstart af systemet. Azets kan ikke drages til ansvar for tab, som direkte eller indirekte kan henføres til et systemnedbrud hos Azets eller hostingleverandøren, medmindre dette skyldes fejl eller forsømmelser fra Azets' side. 


6.6 Azets anerkender, at data indsamles på vegne af kunden, og at rettigheder til disse data tilhører kunden. Azets forbeholder sig dog ret til at analysere kundens brug af systemet med henblik på forbedringer af systemet.

 
6.7 Kunden kan via systemet foretage persondatabehandling. I relation til behandling af personoplysninger handler Azets alene efter instruks fra kunden i overensstemmelse med persondatalovens regler herom. Azets skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsfor- anstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Azets skal på kundens anmodning give kunden tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Azets skal i øvrigt sikre, at systemet er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. 


6.8 Azets tilbyder datalagring som en del af servicen under hele aftaleperioden. Senest 1 måned efter aftale- periodens udløb kan kunden anmode Azets om at levere kundens indsamlede data. Dette vil blive faktureret særskilt efter forbrugt tid. Azets vil herefter uden ugrundet ophold slette al data indsamlet hos kunden under denne aftale. Azets giver kunden et varsel pr. e-mail senest 30 dage før en eventuel sletning af data, således at kunden kan undgå uønsket sletning af data. 


7. Sikkerhed og drift

7.1 Azets bestræber sig på, at systemet drives så sikkert og stabilt som muligt i overensstemmelse med god it- skik. 


7.2 Azets indestår dog særligt ikke for: 

A. systemets sikkerhed i relation til hackerangreb eller anden uautoriseret adgang til systemet f.eks. i form af indbrud i de it-systemer, som systemet bygger på, idet Azets dog i videst muligt omfang har indrettet systemet til at modstå hacker-angreb og anden uautoriseret adgang, 


B. at systemet til enhver tid eller på et givent tidspunkt er i drift og tilgængeligt for kunden eller respondenterne. 


C. at konkrete transaktioner til enhver tid eller på et givent tidspunkt kan påbegyndes og/eller gennemføres på systemet. 


7.2.1 Er systemet ude af drift i en sammenhængende periode på mere end 4 dage, forlænges tegningsperioden automatisk med et tilsvarende antal dage, som systemet har været ude af drift. 


7.3 Azets kan lukke for adgang til systemet helt eller delvist af sikkerhedsmæssige eller driftsmæssige årsager. Hvor det med rimelighed er muligt, skal Azets forinden give kunden et passende varsel. 


8. Immaterielle rettigheder

8.1 Azets har i forholdet til kunden alle rettigheder til systemet og dets enkelte komponenter,

herunder navn, logo, programmering, databaser, kataloger, design, grafik og tekster, medmindre der er tale om materiale, der oprindeligt tilhører kunden.

 
8.2 Kunden må ikke uden skriftlig aftale med Azets an- vende materiale, der udgør en del af systemet og tilhører Azets. kunden erhverver dog fuld brugsret over grafiske elementer og tekst, der er et resultat af det arbejdsmiljøarbejde, der er udført på systemet. 


9. Erstatning

9.1 Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets 

almindelige regler herom. 


9.2 Azets er dog ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder tab ved transaktioner og handlinger, der ikke gennemføres på systemet, for datatab eller for eventuelle skader på kundens computer eller øvrige systemer. Azets er således f.eks. ikke ansvarlig for handlinger, der foretages på baggrund af resultater, der er udarbejdet på systemet. Azets er endvidere ikke ansvarlig for tab, hvor ansvaret herfor er fraskrevet i denne aftale. Azets' samlede erstatningsansvar under aftalen er begrænset til det beløb, som kunden har betalt i forbindelse med anvendelsen af systemet indenfor tegningsperioden forud for erstatningskravets opståen. 


10. Azets' markedsføring

10.1 Azets' brug af kunden i sin markedsføring kræver forudgående aftale. Azets har dog tilladelse til at med- tage kunden på sin generelle referenceliste. 


11. Force majeure

11.1 Parterne er i intet tilfælde ansvarlige, hvis overholdelse eller opfyldelse af denne aftale ikke er mulig på grund af force majeure. Ved force majeure forstås, i overensstemmelse med dansk retspraksis og –teori, sådanne forhold som strejke, lockout, oprør, krigshandlinger, sygdomsepidemier, naturkatastrofer og ildebrand, som ligger uden for parternes kontrol, og som parterne ikke ved aftalens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. 


11.2 Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den påberåbende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 10 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt. 


12. Ændring af forretningsbetingelser

12.1 Med mindre andet er aftalt, kan Azets alene foretage ændringer af disse forretningsbetingelser ved at indhente kundens forudgående, skriftlige godkendelse. 


13. Opsigelse og misligholdelse

13.1 Aftale om licenser indgås for den i aftalen nævnte periode og forlænges løbende med et år ad gangen, indtil abonnementet opsiges med 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af en delperiode. Ønsker kunden at opsige abonnementsaftalen i tegnings- perioden, er Azets berettiget til at fakturere kunden for hele tegningsperioden. 


Aftalevilkår for Azets Faktura

1. Accept af abonnement og vilkår

1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter "Vilkår") for Azets Faktura repræsenterer sæt af vilkår og betingelser mellem Azets Insight A/S, CVR nr. 25074823, Lyskær 3CD, 2730 Herlev (herefter benævnt Azets) og det firma (herefter benævnt kunden), du repræsenterer. Vilkårene tiltrædes ved at afkrydse "Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår" på bestillingsformularen, ved at anvende applikationen eller services eller ved på anden måde at tilkendegive accept heraf. Såfremt Kunden er en juridisk person accepteres disse Vilkår på vegne af Kunden. Denne service er business to business.

1.2 Rådgivere (defineret som, men ikke begrænset til, revisionsvirksomheder, administrationsbureauer, eksterne bogholdere, konsulenter og lignende) kan herudover acceptere Vilkårene på Kundens vegne, idet de herved indestår for, at der foreligger fornøden fuldmagt hertil, og at Kunden forudgående er blevet behørigt informeret om Vilkårene.

2. Abonnements varighed og fakturering

2.1 Abonnementet træder i kraft ved bestilling og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Vilkår.

2.2 Abonnementet indebærer en gratis prøveperiode på løbende måned + 30 dage. Første faktureringsperiode løber således fra d. 1. i måneden efter prøveperiodens udløb til udgangen af et kalenderkvartal. Herefter faktureres kvartalsvis forud, medmindre andet følger af aftale eller Vilkår. Eventuel forbrug, support og services ud over det som er indeholdt i abonnementet faktureres månedligt bagud.

3. Abonnements omfang og anvendelse

3.1 I overensstemmelse med disse Vilkår opnår Kunden en ikke-eksklusiv adgang til at anvende Azets Faktura og valgte tillægsmoduler (herefter under et "Applikationen"), der stilles til rådighed online som "software as a service". Kunden erhverver ikke Applikationen eller en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at afvikle Applikationen undtagen som software as a service.

3.2 Kundens abonnement giver Kunden adgang til at bruge Applikationen til det antal bilag, brugere, tillægsmoduler m.v., der fremgår af de specifikke produktpakker. Såfremt Kunden har behov for yderligere kapacitet eller funktionalitet, vil abonnementet automatisk blive opgraderet ved brug af sådanne yderligere bilag, brugere, tillægsmoduler m.v., og Kunden accepterer, at prisen tilsvarende vil forøges.

3.3 På Azets hjemmeside findes en oversigt over abonnementstyper og tillægsmoduler. For enkelte funktioner, ydelser og tillægsmoduler kan der være tilknyttet selvstændige betingelser, som skal accepteres i tillæg til disse Vilkår, før de kan anvendes.

3.4 Adgangen til at anvende Applikationen gælder udelukkende for Kunden og dennes rådgivere. Applikationen må ikke benyttes for andre end Kunden eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre end Kunden.

3.5 Kunden indestår for og har det fulde ansvar for de tredjeparter, som Kunden giver adgang til Applikationen eller som bruger Kundens logindetaljer.

3.6 Med undtagelse af det, der fremgår af 3.4, er Kunden ikke berettiget til at overdrage abonnementet til tredjemand, hverken helt eller delvist, eller til at give adgang til Applikationen til tredjemand.

3.7 Kunden skal sikre, at Applikationen ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade Azets navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

4. Priser og betalingsbetingelser

4.1 Betalingsbetingelser er 14 dage netto fra fakturadato. Kunden er forpligtet til at tilmelde abonnementsaftale og tilvalg til PBS Leverandørservice.

4.2 Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr 7 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes 10 dage senere rykker 2 med gebyr på DKK 100,00. Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 7 dage efter rykker 2, spærres adgangen til Applikationen. Adgangen til Applikationen åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre Azets forinden har ophævet abonnementet.

4.3 Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden angivne e-mailadresse skal anses for leverede, når de er afsendt af Azets.

4.4 De til enhver tid gældende priser kan findes på Azets hjemmeside og kan ændres med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Samme gælder for ændringer til sammensætning og indhold af abonnementstyper og tillægsmoduler. Alle priser er eksklusive moms.

5. Ophør og ændringer

5.1 Kunden skal rette henvendelse til Azets for at opsige, foretage op- eller nedgradering af abonnementet og/eller fravalg af tillægsmoduler. Dette gælder også i forbindelse med prøveperiode. Ændringerne træder i kraft til udgangen af et kalenderkvartal (med mindre andet fremgår af beskrivelse eller vilkår for den specifikke ydelse).

5.2 Ønsker Kunden ikke at gøre brug af Azets Faktura efter endt prøveperiode, skal Kunden opsige abonnementet inden prøveperiodens udløb. Opsiges abonnementet ikke i prøveperioden betragtes abonnementet som tiltrådt.

5.3 Azets kan opsige abonnementet med 6 måneders varsel til udløbet af et kalenderkvartal, eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Vilkår eller ved Kundens konkurs eller insolvens.

6. Kundens data

Som led i Kundens brug af Azets Faktura håndterer Azets i begrænset omfang og i forbindelse med hosting og support persondata på vegne af Kunden, fra Azets adresse Lyskær 3 CD 2730 Herlev Danmark og Azets hosting center beliggende i Oslo, Norge. 

6.1 Parterne er enige om, at Kunden er dataansvarlig for så vidt angår eventuelle personoplysninger Kunden uploader og behandler i Applikationen, samt at Kunden ejer og frit kan disponere over egne data i Applikationen.

6.2 Applikationen giver Kunden mulighed for at eksportere alle kartoteker, data mv. via Applikationens eksportfunktion, og Kunden accepterer, at sådan eksport skal gennemføres af Kunden inden abonnementets ophør. Eksport af PDF faktura bestilles hos Azets og faktureres i henhold til gældende prisliste. I tilfælde af at abonnementet udløber eller ophæves af Kunden, skal Azets, hvor rimeligt og kommercielt forsvarligt, tilsigte at give kunden en periode på 10 arbejdsdage efter ophør, hvor eksportfunktionen kan anvendes.

6.3 Azets forbeholder sig ret til at slette Kundens data 90 dage efter abonnementets ophør uanset årsagen hertil, og Azets har ingen forpligtelser til at opbevare data efter dette tidspunkt.

6.4 Azets er berettiget til at opbevare Kundens data efter ophør med henblik på at anvende disse i anonymiseret form til statistik og analyse af tjenesten.

6.5 Azets kan i ganske særlige tilfælde, hvor det efter Azets vurdering skønnes rimeligt og forsvarligt, for eksempel ud fra en værditabsbetragtning, give tredjemand og myndigheder adgang til Kundes data, dog kun i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning, i forbindelse med dom, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende.

7. Driftsstabilitet

7.1 Azets tilstræber højst mulig driftsstabilitet. Azets er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer udenfor Azets kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Applikationen og servicen leveres, som den er og forefindes, og Azets fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte.

7.2 Azets tilstræber i tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser hurtigst muligt at genskabe normal drift.

7.3 Planlagte afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for det anførte tidsrum, vil dette i muligt omfang blive varslet forinden.

8. Ændringer

8.1 Azets er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen. Azets er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Applikationen og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel, og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Applikationen.

9. Immatrielle rettigheder

9.1 Applikationen og information, der afgives fra Applikationen, undtagen Kundens data, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til Azets Insight AS. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes Azets Insight AS, medmindre andet skriftligt er aftalt. Kunden skal give Azets meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af Azets immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Applikationen, som Kunden får kendskab til.

9.2 Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden.

9.3 I forhold til materiale, der uploades af Kunden og alle Kundens data, giver Kunden Azets, og dennes leverandører, en tilladelse og global licens, der er tilstrækkelig til at Azets forsvarligt kan afvikle og drifte Applikationen og opfylde sine forpligtelser. Kunden indestår for, at det materiale, der uploades, ikke krænker tredjemands rettigheder, og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

10. Overdragelse

10.1 Azets har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser over for Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand.

10.2 For så vidt angår Azets anvendelse af underleverandører henvises i øvrigt til Azets Trust Center.

11. Azets' ansvar

11.1 Azets fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Vilkår, services eller brug af Applikationen, uanset om dette opstår indenfor eller uden for kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

11.2 Azets er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med Applikationen. Azets kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger. Azets kan ligeledes ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger. Det påhviler Kunden at føre bevis for, at et af Kunden lidt tab ikke kan tilskrives tredjepartsløsninger.

11.3 Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er Azets samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 6 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde maksimum DKK 10.000. Kunden påtager sig at friholde Azets for produktansvarsskader, tredjemands tab og øvrige krav fra tredjemand som følge af Kundens brug af Applikationen.

11.4 Kunden accepterer at skadesløsholde Azets mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Kundens brug af Applikationen.

12. Tavshedspligt og datasikkerhed

12.1 For så vidt angår Azets behandling af personoplysninger på vegne af Kunden henvises til Azets Privacy Statement og Azets Trust Center.

12.2 Azets har tavshedspligt om alle informationer, Azets måtte komme i besiddelse af om Kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller hvor Azets har fået informationen fra en tredjepart uden for fortrolighed, eller hvor Azets er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol.

12.3 I det omfang Kunden anvender information, brugernavne eller passwords der vedrører tredjeparts information eller services i forhold til Azets, indestår Kunden for, at videregivelse af sådan information og Azets behandling af sådan information ikke krænker rettigheder eller aftale med tredjemand. Kunden skal skadesløsholde Azets for ethvert tab i forbindelse med denne bestemmelse.

13. Marketing og email kommunikation

Ved accept af aftalen giver Kunden samtidig samtykke til, at Azets løbende sender e-mails som nyhedsbreve, information om produkter og services og invitationer til events. Kunden kan læse mere om, hvordan Azets håndterer persondata på denne side: azets.com/privacy-statement.

14. Vilkårsændringer

13.1 Azets er berettiget til at ændre disse Vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende Vilkår vil være tilgængelige på Azets hjemmeside. Azets tilsigter at give rimeligt varsel (1 måned) i forbindelse med enhver ændring, ved opslag på hjemmesiden. Brug af Applikationen efter en ændring af disse Vilkår udgør en accept af sådanne ændrede Vilkår. Det er Kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af Vilkår.

15. Tvister

14.1 Disse Vilkår er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Vilkår, skal anlægges ved Byretten i København.

16. Gyldighed

15.1 Disse Vilkår er gyldige fra 1. januar 2019 og erstatter tidligere vilkår.